Dymind

Dymind

Diamond hợp tác với công ty, bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc để thực hiện, cải thiện và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi của họ. Các mối quan hệ khách hàng của chúng tôi bao gồm phạm vi địa lý và nhân khẩu học đa dạng: các bệnh viện phụ cận nông thôn, các trung tâm y tế học đường, bệnh viện cộng đồng duy nhất, hệ thống y tế đa bệnh viện, các tổ chức chăm sóc sức khỏe dựa trên đức tin và các đối tác chiến lược quốc gia. Thông qua quản lý, tư vấn và chiến lược sức khỏe dân số của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho các đối tác bệnh viện các nguồn lực cần thiết để xây dựng thị phần và tạo ra kết quả tài chính tích cực.   Chúng tôi cũng có thể giúp các bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khỏe tuyển dụng các bác sĩ, quản trị viên và nhân viên lâm sàng.